Näin pidät jäsenyytesi kunnossa

Jäsenyytesi ja jäsenetusi ovat kunnossa Teollisuus 49:ssä, kun

TYÖSSÄOLLESSASI

Huolehdit jäsenmaksujesi oikea-aikaisesta maksamisesta
- Jos työnantaja perii jäsenmaksusi, säilytä tilinauhat. Niissä näkyvät jäsenmaksut ovat jäsenmaksutodisteesi siinä tapauksessa, että työnantaja ei maksaisikaan niitä liitolle.
- Jos maksat itse jäsenmaksusi osaston kautta, olisi hyvä hoitaa maksut vähintään neljä kertaa vuodessa, ettei jäsenyyden ehtona oleva 6 kuukauden maksuaika pääse unohduksen vuoksi ylittymään.
- Jäsenmaksun määrä vuonna 2022 on 1 % veronalaisesta palkasta.

Huolehdit palkka- ym. työsuhde-eduistasi muistaen, että vähimmäisedut on kirjattu liiton neuvottelemiin lakeihin ja sopimuksiin. Jäsenenä sinulla on apunasi työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu sekä oma ammattiosastosi.


PALKATTOMALLA OMALLA LOMALLA OLLESSASI

Maksat normaalisti jäsenmaksua, joka määräytyy työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti.
Tämä velvoite tulee usealle täytenä yllätyksenä, mutta liiton jäsenyys edellyttää joko jäsenmaksun maksamista tai jäsenmaksuvapauden saamista sääntöjen mahdollistamissa tapauksissa.


TYÖTTÖMÄKSI JÄÄDESSÄSI

Ilmoittaudut välittömästi (työtodistuksin tai ilman) työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Sama sääntö koskee lomautettuja, lopputilin lomakorvausaikoja ja karenssiaikoja.
Jäsenmaksuvapautus ja päivärahaoikeus syntyvät, ja työttömyyspäivärahan omavastuuaika alkaa vasta, kun työnhaku on voimassa.
- Liiton päivärahaan oikeutetut hakevat päivärahaa A-kassalta toimittamalla hakemukset ja palkkatodistukset osaston toimistoon. Päivärahaa voi hakea myös A-kassan sähköisessä asioinnissa.

 www.a-kassa.fi 
- Kelan työmarkkinatuen tai peruspäivärahan hakijat ilmoittavat työttömyysaikansa osastoon, jotta osasto voi hoitaa jäsenmaksuvapauden kuntoon. Työttömyyden jatkuessa on syytä tehdä ilmoitus neljännesvuosittain, sekä ilmoittaa sen päättyminen.

Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa saat parhaiten neuvoja tulemalla osaston toimistoon.SAIRASTAESSASI KELAN PÄIVÄRAHALLA TAI TAPATURMAKORVAUKSELLA

Ilmoita sairasaikasi osaston toimistoon, niin saat jäsenmaksuvapauden sairasajallesi. Jos Kelan sairaspäivärahat loppuvat (300 pv), eikä eläkehakemustasi ole vielä hyväksytty, ilmoittaudu työvoimatoimistoon. Tällä ilmoituksella varmistat, että sinulle ei tule rahattomia kuukausia, mikäli eläkehakemustasi ei hyväksyttäisi.


JÄSENMAKSUVAPAUTEEN OIKEUTTAVAT AJAT

Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan

• sairauslomalla
• kuntoutustuella tai -rahalla
• työkyvyttömyyseläkkeellä
• opiskelemassa
• äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai omaishoitajana
• reservin harjoituksissa tai suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta
• oikeutettu työttömyyskassan maksamaan etuuteen
• työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan etuuteen
• työttömyyseläkkeellä
• suorittamassa vapausrangaistusta
• liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa.

Liittohallitus voi vapauttaa ammattiosaston jäsenen jäsenmaksuista myös muusta edellä mainittuihin rinnastettavasta painavasta syystä.

Saat jäsenmaksuvapauden näille ajoille, kunhan ilmoitat niistä osaston toimistoon. Voit ilmoittaa jäsenmaksuvapauteen oikeuttavat ajat myös Teollisuusliiton eAsioinnissa https://www.teollisuusliitto.fi/VANHUUSELÄKKEELLE JÄÄDESSÄSI

Toimita aina jäljennös eläkepäätöksestä osaston toimistoon.

Osasto hakee sinulle vapaajäsenyyden, jos olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta ammatillisen järjestön jäsenenä.